فرهنگ شرکتی

فعالیت های فرهنگی و ورزشی غنی و رنگارنگ

این گروه به ساخت فرهنگ شرکتی اهمیت می دهد، در تلاش برای ایجاد یک محدوده یادگیری دقیق و قوی است، به طور منظم فعالیت ها را سازماندهی می کند، زندگی یادگیری را زنده می کند، کارکنان را تشویق می کند تا سخت مطالعه کنند و تجربه یادگیری را با یکدیگر تبادل کنند.

فعال
خوشحال 1
نژاد
آواز خواندن
بخوان 2

به آموزش مهارت کارکنان توجه کنید

com1
com2
com3